ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СЕМАНТИКОЮ СУМІСНОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

  • С.О. Курочка
Ключові слова: категорія спонукання, семантика сумісної дії, апелятивна функція, синтетичний імператив, аналітичний імператив, інтенція

Анотація

Статтю присвячено зіставному аналізу граматичних і прагматичних особливостей імперативних конструкцій із семантикою сумісної дії як одного з виразників категорії спонукання в українській і англійській мовах. У науковій розвідці окреслено теоретичні аспекти функціонально-семантичної категорії спонукання в сучасній лінгвістиці; проаналізовано моделі спонукальних соціативних речень, їх лексичне й граматичне наповнення; виокремлено подібність і відмінність засобів вираження спонукання до сумісної дії у структурі таких синтаксичних конструкцій; з’ясовано прагматичну характеристику досліджуваних синтаксичних одиниць із позиції порівняльної типології.

Посилання

1. Бондарко А. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л.: Наука, 1990. 264 с.
2. Виноградов В. Русский язык. Грамматическое учение о слове: Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 1972. 614 с.
3. Дрінко Г. Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.17. Горлівка, 2005. 182 с.
4. Загнітко А. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк: ДонНУ, 2001. 662 с.
5. Корунець І. Порівняльна типологія англійської та української мови: навч. посібник. К.: Либідь, 1995. 239 с.
6. Ушакова В. Повелительное наклонение и его синонимы в современном английском языке (в сопоставлении с украинским языком). К.: Вища школа, 1967. 343 с.
7. Храковский В., Володин А. Семантика и типология императива: Русский императив. Л.: Наука, 1986. 213 с.
8. Швидка Н. Імперативні речення в сучасній українській мові: семантика, засоби вираження спонукання, функції: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Слов’янськ, 1998. 195 с.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
157-160