РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • М.І. Федишин
Ключові слова: релігія, слово, дискурс, мова, комунікація

Анотація

Низка дослідників лінгвістичної науки все більше цікавиться питаннями різноманітних релігійних аспектів, за допомогою яких формуються основи релігійного дискурсу. У статті визначається місце релігійного дискурсу в царині сучасного мовознавства. Розглядається взаємозв’язок слова як духовної та лінгвістичної одиниць. Релігійний дискурс є складним багатовимірним аспектом, котрий знайшов свою нішу на теренах лінгвістики й слугує релігійною формою лінгвістичної поведінки.

Посилання

1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. К.: ВЦ «Академія», 2009. 376 с.
2. Белла Р. Социология религии. Американская социология: Перспективы: проблемы: методы. М.: Прогрес, 1972. С. 265–287.
3. Огієнко І. Біблія, або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. К.: Українське Біблійне Товариство, 2013. 1152 с.
4. Бобырева Е. Религиозный дискурс: ценности и жанры. Знание. Понимание. Умение. № 1. 2008. С. 162–167.
5. Богачевська І. Релігійний дискурс і релігійний ритуал. Мультиверсум. Філософський альманах. К.: Центр духовної культури, 2006. № 54. URL:
https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_54/Bohachevska.htm.
6. Ваврінчик Р. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Чернівці, 2016. 247 с.
7. Вереш М. Лексико-семантичні та лінгвопрагматичні особливості німецької християнсько-богословської терміносистеми: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Львів,
2016. 215 с.
8. Гоцалюк А. Релігійний дискурс традиційного світогляду в контексті соціально-філософських рефлексій. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 2. 2015. С. 12–15.
9. Жулинская А. Жанровое пространство религиозных текстов. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология». Том 19. Вип. 58. №2. 2006. С. 198–203.
10. Івасишина Т. Релігійний та біблійний дискурси: проблеми розмежування. Studia Linguistica. № 5. 2011. С. 468–471.
11. Казнина Е. Концепт вера в диалогическом христианском дискурсе: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 2004. 249 c.
12. Карасик В. Религиозный дискурс. Сб. науч. тр. Волгоград, 1999. С. 5–19.
13. Корольов І. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія. Studia linguistica. Вип. 6. № 2. 2012. С. 285–305.
14. Кравченко Н. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія. Одеса: КП ОМД, 2017. 412 с.
15. Левицький В. Лексикологія німецької мови: посібник. Вінниця, 2014. 392 с.
16. Малий теологічний словник. Івано-Франківськ, 1997. 447 с.
17. Мечковская Н. Язык и религия: пособие для студентов гуманит. вузов. Москва, 1998. 352 с.
18. Почепцов Г. Теорія комунікації: посібник. К.: ВЦ «Київський університет», 1999. 308 с.
19. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний
аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу): дис. … д-ра філол. наук: 10.01.08. Київ, 2003. 211 с.
20. Серажим К. Термін «дискурс» у сучасній лінгвістиці. Вісник Харківського національного університету. Вип. 33. 2001. С. 7–12.
21. Спасенко П. Релігійна лінгвістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Studia Linguistica. № 7. 2013. С. 121–128.
22. Шелкова К. До питання про феномен дискурсу як об’єкта лінгвістичних досліджень. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». Том 1. 2013. URL: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2013_1/48.pdf.
23. Crystal D. The problem of language variety: an example from religious language. Communication and understanding. Hassocks: Harvester Press, 1978. P. 195–207.
24. Noppen J.-P. van. Theolinguistics. The English of Religion: At the Edges of Language. Brussel, 1995. 16 p. URL: http://homepages.ulb.ac.be/~jpvannop/Theolinguistics.pdf.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
58-61