ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ СИНТАКСИЧНОЇ ПОДІЛЬНОСТІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПРИЧИНИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ)

  • В.Є. Хоровець
Ключові слова: прийменникові еквіваленти, когезія, препозиціоналізація, модифікації, детермінант

Анотація

У статті досліджено основні підходи до визначення статусу прийменникових еквівалентів. Сформовано реєстр прийменникових еквівалентів причини в англійській і новогрецькій мовах. Здійснено зіставний аналіз можливих модифікацій прийменникових еквівалентів причини в досліджуваних мовах.

Посилання

1. Антонова О. Еквіваленти слова, співвідносні з прийменниками семантики відповідності в польській і українській мовах. Магістеріум. 2009. Вип. 37. С. 13–17.
2. Кущ Н. Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Донецьк, 2009. 20 с.
3. Левакіна Т. Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Запоріжжя, 2011. 17 c.
4. Лучик А. Природа і статус еквівалентів слова у мовній системі. Мовознавство. 2006. № 5. С. 95–99.
5. Пособчук О. Статус прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 серпня 2014 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос»,
2014. С. 39–42.
6. Загнітко А. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2001. 662 с.
7. Бутко Л. Неповнозначні лексичні комплекси української мови (структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти): автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Кіровоград, 2008. 17 c.
8. Hoffmann S. Grammaticalization and English Complex Prepositions: A Corpus-Based Study. London & New York: Routledge, 2005. 214 p.
9. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman. 1985. 1779 p.
10. Klégr A. English complex prepositions of the prepositional phrase type. Acta Universitatis Carolinae Philologica 5, Prague Studies in English XXII. Prague, 1997. P. 51–78.
11. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Hictorical. Oxford: Oxford University Press, 1958. 168 p.
12. Kruisinga E. A Handbook of Present-day English. Part II: English Accidence and Syntax. Groningen: P. Noordhoff, 1932. 550 p.
13. British National Corpus. Oxford, 1991–2007. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk.
14. Corpus of Modern Greek. URL: http://www.web-corpora.net/GreekCorpus/.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
183-188