СЕМАНТИКA ФЛОРОНІМА КВІТКА В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

  • А.В. Чернявська
Ключові слова: флоронім, паремії, ідіоми, символічне значення, семантика флороніма

Анотація

У статті розглянуто семантику флороніма квітка (flower) на матеріалі ідіом і паремій української й англійської мов. Флоронім розглянуто в зіставному аспекті. Схарактеризовано його символічне значення. Установлено універсальні й національно-специфічні риси семантики флороніма квітка в структурі паремій та ідіом.

Посилання

1. Англо-русский словарь цитат, пословиц, поговорок и идиом. URL: http://aphorisms_en_ru.academic.ru/.
2. Англо-український словник: У 2 т. Близько 120000 слів / уклав М. Балла. К.: Освіта, 1996. Т. 1. 752 с.
3. Англо-український фразеологічний словник / уклад. К. Баранцев. 3-тє вид., стер. К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. 1056 с.
4. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / Зібрав, упоряд. і пояснив І. Франко. 2-е видання. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. Т. 1. 832 с. Науковий вісник Херсонського державного університету 195
5. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / Зібрав, упоряд. і пояснив І. Франко. 2-е видання. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. Т. 2. 818 с.
6. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / Зібрав, упоряд. і пояснив І. Франко. 2-е видання. Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. Т. 3. 699 с.
7. Дубенко О. Англо-американські прислів’я та приказки: посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. Вінниця: Нова Книга, 2004. 416 с.
8. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. К.: Довіра, 2006. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/zhaivoronok_znaky_ukrainskoi_etnokultury.
9. Коломиец Н., Регушевский Е. Словарь фразеологических синонимов / под ред. В. Винника. К.: Рад. шк.,1988. 200 с. На укр. яз.
10. Коцюба З. Прислів’я як концепт. Studia Linguistica: Зб. наук. праць. Вип. 5. Ч. 2. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. С. 240–244.
11. Коцюба З. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія. Львів: ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. 472 с.
12. Купер Дж. Энциклопедия символов. Серия «Символы». Кн. IV. М.: Ассоциация духовного единения «Золотой Век», 1995. 411 с.
13. Мацюк З. Із народу не викинеш: Діалектний словник фразеологізмів. Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. 136 с.
14. Олійник І., Сидоренко М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. Київ: Радянська школа, 1971. 351 с.
15. Олійник І., Сидоренко М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ: Рад. шк., 1991. 400 с.
16. Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми / Упоряд. М. Пазяк. К.: Наук. думка, 1991. 440 с.
17. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / Упоряд. М. Пазяк. К.: Наук. думка, 1990. 528 с.
18. Прислів’я та приказки: природа. Господарська діяльність людини / Упоряд. М. Пазяк. К.: Наук. думка, 1989. 480 с.
19. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами. Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies. 1992 – 50M. 1070 + 352 c.
20. Маккей А. и др. Словарь американских идиом: 8000 единиц. СПб.: Издательство «Лань», 1997. 464 с.
21. Словник української мови: в 11 тт. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh.
22. «Словники України» on-line Український лінгвістичний портал. URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/.
23. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. С. Мишанич, М. Пазяк. К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1984. 392 с.
24. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. Білоноженко та ін. К.: Наук, думка, 1993. 984 с.
25. Ayto J. The Oxford Dictionary of Slang. Oxford University Press Inc., New York, 1998. 474 p.
26. Dent R.. Shakespeare’s Proverbial Language: An Index. Berkeley: University of California Press., 1981. 289 p.
27. Longman Dictionary of English Language and Culture. 6th impression. Longman: Pearson Education Ltd, 2003. 1568 p.
28. Longman Idioms Dictionary. Edinburgh: Longman, 1998. 398 р.
29. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / 5th ed. / Ed. by Jonathan Crowther. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995. 1428 p.
30. The Oxford Dictionary of English Proverbs / 5th ed. / Ed. by Jennifer Speake. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 625 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
189-195