КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИБРАНОЇ ЛІРИКИ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Й ВІРША РИЧАРДА ЛАВЛЕЙСА «ДО АЛТЕЇ, З В’ЯЗНИЦІ»: ПІДҐРУНТЯ ГЕДОНІЗМУ

  • О.О. Смольницька
Ключові слова: поезія, переклад, неокласики, кавалери, сакральне, міф

Анотація

У статті порівняно аристократичний ідеал і містеріальність на прикладі зіставлення ранньої лірики М. Рильського й вірша поета-кавалера Ричарда Лавлейса «До Алтеї, з В’язниці». Досліджено античний контекст описаного гедонізму, проаналізовано спільну символіку в елітарній поезії.

Посилання

1. Астаф’єв О. Міражний простір модернізму / О. Астаф’єв // Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. – С. 4.
2. Бидерманн Г. Энциклопедия символов / Г. Бидерманн / Пер. с нем. – М. : Республика, 1996. – 336 с.
3. Домонтович В. Болотяна Лукроза, І / В. Домонтович. Том третій. – США : Сучасність, 1988. – С. 220, 222–223, 231–232.
4. Домонтович В. Болотяна Лукроза, ІІ / В. Домонтович. Том третій. – США : Сучасність, 1988. – С. 252.
5. Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса. 1905–1930 / Ж.-П. Креспель / Пер. с фр. О. Карпенко. – М. : Мол. гвардия, 2000. – 201 с.
6. Лавлейс Р. До Алтеї, з В’язниці (“ToAlthea, from Prison”) / Р. Лавлейс / Переклад і коментарі О. Смольницької. – Автор. комп. набір. – 2016. – 5 с. (На правах рукопису).
7. Паустовский К. Орест Кипренский / К. Паустовский // Паустовский К. Собрание сочинений : В 9-ти тт. / К. Паустовский. – Т. 3. Повести. – М. : Худ.
лит., 1982. – С. 511–512.
8. Рильський М. Микола Зеров – поет і перекладач / М. Рильський // Рильський М. Зібрання творів: у 20-ти тт. Т. 13. Літературно-критичні статті. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 475.
9. Рильський М. На білу гречку впали роси… Лірика. Вибране. 1918–1929 рр. / М. Рильський. – Житомир : Котвицький В.Б., 2015. – 238 с.
10. Робер Ж.-Н. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений / Ж.-Н. Робер / Пер. с фр. Т. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 245 с.
11. Селінджер Дж. Блакитний період де Дом’є-Сміта / пер. з англ. Ю. Григоренко, А. Івахненко. – Харків : Фоліо, 2012. – С. 181.
12. Смольницька О. Віддзеркалення Еросу і Танатосу в поезії англійських метафізиків: компаративний аналіз вибраної лірики Джона Данна (1572–1631) і Ендрю Марвелла (1621–1678) / О. Смольницька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Вип. 76. – Харків, 2017. – С. 35–40.
13. Смольницька О. Індія як екзотика в англійській поезії XVII ст.: Джон Мілтон і Ендрю Марвелл / О. Смольницька // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 21–22 квітня 2017 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 97–100.
14. Смольницька О. Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Сідні (1551/1554–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58) / О. Смольницька // Філологічні трактати. – № 2. – 2017. [У друці].
15. Смольницька О. Переклад концептів світської лірики вибраних державних діячок Європи (Х – ХVІ ст.) (на матеріалі англо- і ґельськомовної поезії) / О. Смольницька // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 4. – С. 162–172.
16. Смольницька О. Полісемантичність фемінного титулу «Mistress» в Ендрю Марвелла (1621–1678) / О. Смольницька // Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24–25 березня 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 96–99.
17. Смольницька О. Спільна водяна символіка у вибраній ліриці Ричарда Лавлейса і Ендрю Марвелла: Темза і естуарій / О. Смольницька // Наука і вища освіта : тези доповідей XXV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 7 квітня 2017 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 342–343.
18. Смольницька О. Трансформація аристократичного жіночого образу в любовній ліриці англійських поетів доби пізнього Ренесансу і бароко: практичний аспект / О. Смольницька // Сучасні дослідження з іноземної філології : Зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 15. – [У друці].
19. Смольницька О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / О. Смольницька. – К., 2013. – 208 с.
20. Стріха М. Неокласична проща Олени О’Лір / М. Стріха // О’Лір О. Прочанські пісні: Поезії і переклади. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 6.
21. Трош С. Лирика Эндрю Марвелла (1621–1678): религиозно-философский и гендерный аспекты / С. Трош // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Вип. 54. – С. 225–227.
22. Трош С. Специфика гендерных мотивов в поликультурном пространстве: методологический аспект (на материале стихотворения Р. Лавлейса «К Алтее, из тюрьмы» (1642/1649?) / С. Трош // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Вип. 49. – 2014. – С. 342–344.
23. Українка Л. Оргія / Л. Українка // Леся Українка. Зібрання творів: у 12-ти тт. – Т. 6. Драматичні твори (1911–1913). Переклади драматичних творів. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 177–178.
24. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл / Пер. с англ. А. Майкапара. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. – 656 с.
25. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост. В. Андреева и др. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 556 с.
26. Chevalier J. Dictionnaire des Symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres / J. Chevalier, A. Gheerbrant. – Paris : Robert Laffont, 1982. – 1060 pp.
27. Rose: Définition de ROSE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/rose.
28. Salinger J. D. De Daumier-Smith’s Blue Period // Nine Stories by J. D. Salinger. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://materlakes.enschool.org/ourpages/auto/2013/2/25/50973306/Nine_Stories_by_J_D__Salinger.pdf.
29. Lovelace R. To Althea from Prison / R. Lovelace // The Penguin Book of English Verse. / Edited by Paul Keegan. – 2004. – P. 298. Переклад Ольги Смольницької. 2016.
Опубліковано
2019-04-08
Сторінки
76-83