ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ О. УАЛЬДА, ДЖ. СТЕЙНБЕКА, ДЖ. ГРІШЕМ ТА ІНШИХ)

Ключові слова: експресія, фразема, емотиологія, афективи, семантична основа, іллокутивна сила, перло- кутивний ефект, негативна конотація, оказіональний

Анотація

У статті досліджено концепт емоційності й зіставлено його з поняттям «експресивність». З’ясовано, що емотивність має комплексний характер і синтезує в собі якісні психологічні, літературні, лінгвістичні характе- ристики. Підсумовано, що доцільно застосовувати поняття емоційно-експресивна лексика (забарвлення) для вираження як причини формування емоції, так і наслідку, що виходить із неї. Наголошено на ще одній важливій частині в рамках емотивної лексики – оцінних висловлюваннях, які володіють певною іллокутивною силою, роз- раховані на досить конкретний перлокутивний ефект, а оцінка пропускається через людську емоційну сферу психіки. Схарактеризовано різні способи вираження емотивної лексики, а саму емотивну лексику поділено на п’ять основних груп: емотиви-номінативи, емотиви-соціативи, емотиви-експресиви, оказіональні емотиви, нейтральні емотиви. До того ж у науковому дослідженні акцентовано на вигуках і фразеологізмах як на найефектнішному спо- собі передачі всього спектру емоцій (виокремлено фраземи, які описують стан відчаю, смутку, незадоволення, обурення; фразеологічні одиниці, що характеризують радість). Описано роль різних частин мови й вказано на причино-наслідковий зв’язок з емотивністю. Зображено домінівну роль синонімів і художніх троп під час пере- дачі позитивного спектру емоцій. Розкрито особливість фразеологізмів, котрі є семантичними основами, центральними елементами макро- й мікротексту, й наведено приклади їх застосування для трансляції емоцій і відчуття в англомовному художньому дискурсі. Опрацьовано й структуровано фонетико-орфографічні ознаки емоційних елементів (багаторазове повторення звуків на письмі; розподіл звуків дефісом, вираження фразового наголосу шляхом застосування курсиву, заміни шрифту, підкреслення, застосування трикрапки). Вказано на взаємозв’язок частини твору з домінівними способами передачі емоцій автором у художньому творі.

Посилання

1. Бабенко О.В. Фразеосемантичне поле емоцій в єдності лінгвістичного та психологопедагогічного аспектів : монографія. Київ : ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Інтерсервіс», 2012. 210 с.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва : Русские словари, 1996. 416 с.
3. Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці у статтях на різдвяну тематику газет “El país” i “El mundo”. Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2012. Вип. 28. С. 150–156.
4. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва : Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
5. Сарбаш О.С. Семантика позитивної емотивної лексики: лінгвокогнітивний та лексикографічний аспекти (на матеріалі англійської, української та новогрецької мов) : дис. … кан. філол. наук : 10.02.17. Донецьк, 2008. 231 c.
6. Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови. Запоріжжя : ЗДУ, 2002. 351 с.
7. Grisham J. The Pelican Brief. New York : Island, 1999. 436 p.
8. Jackson Sh. The Lottery. New York : Lion Books, 1970. 240 p.
9. John Steinbeck’s Of Mice and Men. 2000 URL: http://giove.isti.cnr.it/demo/eread/Libri/sad/OfMice-AndMen.pdf (access date: 30.03.2021).
10. Steinbeck J.E. East of Eden. 2008. URL: http://englishonlineclub.com/pdf/John%20Steinbeck%20-%20East%20of%20Eden%20[EnglishOnlineClub.com].pdf (access date: 30.03.2021).
11. Steinbeck J. The Grapes of Wrath. 1939. URL: http://englishonlineclub.com/pdf/John%20Steinbeck%20-%20Grapes%20of%20Wrath%20[EnglishOnlineClub.com].pdf (access date: 30.03.2021).
12. Murdoch I. The Black Prince. London : Chatto & Windus, 1973. 246 p.
13. Wilde O. The Happy Prince and other Tales. 2005. URL: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000902.pdf (access date: 30.03.2021).
14. Rowling J.K. Harry Potter and the Half-Blood Prince. London : Bloomsbury Publishing, 2014. 560 p.
15. Sillitoe A. Saturday Night and Sunday Morning. Harper Perennial, 1998. 240 p.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
13-18