РИТОРИЧНІ ПРИЙОМИ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ АМЕРИКАНСЬКИХ ЛІДЕРІВ ЯК ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ ГРОМАДЯН

Ключові слова: англомовний дискурс, політичні промови, лінгвостилістичний аспект, перекладацький аспект, риторичні прийоми

Анотація

Розширення мовних контактів, глобалізація та інтернаціоналізація суспільних відносин, впровадження сучасних інформаційних технологій спонукають до всебічного дослідження сучасної англомовної комунікації. Політична діяльність завжди відігравала особливу роль у житті суспільства. Політичний дискурс – це явище, з яким люди стикаються щодня. Боротьба за владу є основною темою та рушійним мотивом цієї сфери спіл- кування. Політична комунікація, орієнтована на викладення тих чи інших політичних подій, пропаганду ідей, установок, цінностей, володіє емоційним та інтелектуальним впливом на свідомість громадян. Важливу роль у визначенні іміджу країни відіграє спосіб презентації політичними лідерами держави. За допомогою виступів політики мають можливість звернутися як до міжнародної спільноти, так і до громадян своєї країни. Прямий контакт з аудиторією зумовлює вибір лексичних, синтаксичних і фонетичних засобів в оформленні промови. Політичні промови мають три основні функції: функцію спілкування, функцію повідомлення та функцію впливу. Теоретики американського ораторського мистецтва вказують на необхідність оратора сконцентруватися на тому, щоб його промова була складена, враховуючи реакцію аудиторії, яку він намагається викликати. Велика увага в теорії американського ораторського мистецтва приділяється композиційній побудові ораторської про- мови. Одним із жанрів політичного дискурсу є політична промова. Президентська політична промова – це усний політичний текст, який проголошується президентом перед масовою аудиторією, ставить назрілі завдання в тій чи іншій сфері громадського життя, дає рекомендації щодо здійснення поставлених завдань. Вона виконує функції переконання, агітації, вітання, має завчасно створений сценарій, який залежить від комунікативної ситуації. Побудова політичної промови засновується на принципі аргументації (вступ, основна частина, завер- шальна частина), що полегшує сприйняття промови аудиторією. На основі аналізу текстів політичних промов можна змоделювати інтереси, вподобання, типові реакції політичного лідера, його уявлення про друзів і ворогів. Матеріалом дослідження слугували тексти політичних промов двох американських президентів – Джона Кен- неді, Рональда Рейгана – й кандидата в президенти Гілларі Клінтон. Проаналізовані промови мають різну тема- тику: інавгураційні звернення президентів, коментарі під час воєнних дій і дипломатичні (що виголошувалися під час візитів). У статті викладено поняття політичного дискурсу; визначено й описано основні типи полі- тичних промов; виявлено лінгвостилістичні особливості й засоби вираження політичних промов Джона Кеннеді, Рональда Рейгана, Гілларі Клінтон.

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 342 с.
2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : монография. Киев : Ун-т им. Тараса Шевченко, ИИА «Астрея», 1997. 310 с.
3. Бєлова А.Д. Поняття «стиль», «жанр», «дискурс», «текст» у сучасній лінгвістиці. Іноземна філологія. Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2002. Вип. 32. С. 11–14.
4. Борботько В.Г. Элементы теории дискурса : учебное пособие. Грозный : Чечено-Ингуш. гос. ун-т., 1981. 113 с.
5. Гулей М.Д. Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. Київ : К. нац. лінгв. ун-т., 2004. 19 c.
6. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2006. 19 с.
7. Євтушенко Н.О. Евфемізація сучасного англомовного політичного дискурсу США. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Політологія. 2014. Т. 228. Вип. 216. С. 92–95.
8. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. Москва : Высшая школа, 1990. 253 с.
9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : Курс лекций. Москва : ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.
10. Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.
11. Фоменко О.С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ, 1998. 18 с.
12. Clinton H. Counterterrorism speech at Stanford. 2016. URL: https://sanfrancisco.cbslocal.com/2016/03/22/hillary-clinton-to-give-counterterrorism-speech-at-stanfordwednesday/(date of access: 20.01.2021).
13. Clinton H. Presidential Candidate Hillary Clinton Super Tuesday Election Night Speech. 2016. URL: http://www.c-span.org/video/?405773-1/hillary-clintonsuper-tuesday-election-night-speech (date of access: 01.02.2021).
14. Congressional Record (Bound Edition) Proceedings and Debates of the 87th congress second session. Washington: US Government printing office. Volume 108. Part 1. January 10, 1962, to February 1, 1962. P. 66 (date of access: 04.02.2021).
15. Conley R.S. Historical Dictionary of the Reagan-Bush Era. Rowman & Littlefield Publishers. Second edition. 2017. P. 385.
16. Hillary Clinton Accuses Donald Trump Of “Mainstreaming” A Hate Movement. 2016. URL: http://www.realclearpolitics.com/video/2016/08/25/full_ (date of access: 30.01.2021).
17. Hirshberg St. Analyzing the Rhetoric of Nixon’s “Checker’s Speech”. Reflexions on Language. New York : Oxford University Press., 1999. P. 512–519.
18. Kalb D., Gerhard P., Woolly John T. State of the Union: Presidential Rhetoric from Woodrow Wilson to George W. Bush. Washington: CQ Press. 2007. P. 929.
19. Kennedy J.F. Annual Message to the Congress on the State of the Union. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 1963. URL: https://www.presidency.ucsb.edu/node/237129 (date of access: 08.01.2021).
20. Kennedy J.F. Inaugural Address of President John F. Kennedy. Washington : D.C. January 20, 1961. URL: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-fkennedy-speeches/inaugural-address-19610120 (date of access: 09.01.2021).
21. Kennedy J.F. Public Papers of the Presidents of the United States, John F. Kennedy, 1962, January 1 to December 31, 1962 Hardcover – January 1, 1963. Washington : D.C.: United States Government Printing Office; First Edition. 1963. P. 12–13.
22. Reagan R. Address Before a Joint Session of Congress on the State of the Union. January 27, 1987. URL: https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/012787a (date of access: 03.02.2021).
23. Reagan R. First Inaugural Address. Tuesday, January 20, 1981. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/reagan1.asp (date of access: 10.01.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
45-51