АНГЛІЙСЬКІ ПРЕФІКСАЛЬНІ ДІЄСЛОВА: СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ

Ключові слова: префіксальні дієслова, семантичні трансформації, когнітивні механізми, значення, мета- фора й метонімія, лексико-семантичне навантаження, експресивно-емоційний потенціал

Анотація

У статті проаналізовано феномен семантичних трансформацій і когнітивних механізмів творення смислів англійських префіксальних дієслів на матеріалі англомовних тлумачних словників. Зазначено, що сучасні англій- ські префіксальні дієслова виявляють продуктивний семантичний потенціал творення смислів, отже, є ефек- тивним засобом номінації, вербалізованим способом мислення та відбиття мовної картини світу. З’ясовано вплив досліджуваних явищ на асоціативне сприйняття реципієнтів і розкрито особливості експресивно емо- ційного потенціалу префіксального смислотворення, їх імпліцитного наповнення. Стверджується, що в процесі семантичних трансформацій префіксального дієслова актуалізуються нові численні смисли, відкриваються нові глибинні семантичні пласти, що наповнюють префіксальне дієслово неординарним змістом. Виявлено, що існує узагальнене, стрижневе значення префіксального дієслова (інваріант, спільне для всіх), а інші – його варіанти, тобто численні змінні смисли. У статті акцентується на тому, що в практичному застосуванні як дерива- тивний і когнітивно-семантичний механізм метафора й метонімія виконують роль спрощення, економії та виді- лення узагальненого інваріантного значення англійського префіксального дієслова. Семантичні трансформації в метафорі й метонімії, що входять до складу префіксальних дієслів, трактуються як когнітивний механізм, що формує нові смисли на основі асоціативних імплікацій. Висунуто ідею, що, передуючи основі, префікс не злива- ється в єдиний фонетико-морфологічний комплекс із формоутворювальними флексіями, а має своє автономне (інваріантне) значення з притаманною йому смислотвірною парадигмою. У статті розкрито нові значення префіксальних дієслів та їх смислів, що виникли в результаті семантичної трансформації чи переосмислення наявних номінацій. Доведено, що сутність процесу метафоризації, метонімізації англійських префіксальних дієслів полягає в зміні первинного значення слова шляхом включення до його семантики нових диференційних сем, які модифікують смисли. Зроблено висновок, що префіксальна деривація дієслова зберігає та передає те саме семантичне навантаження що й загальновживана лексика, адже префікс завжди включає слово чи термін у певну матрицю схеми, тому його семантичне навантаження конкретне й чітке.

Посилання

1. Арутюнова Н.Д. Метафора. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. С. 5–32.
2. Гапченко О.А. Когнітивні аспекти метонімії. Українське мовознавство. 2016. Вип. 1. С. 53–65.
3. Дудок Р.І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 358 с.
4. Кримець О.М. Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології. Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. С. 23–27.
5. Левицкий В.В. Экспериментальные данные к проблеме смысловой структуры слова. Москва : Наука, 1971. С. 151–167.
6. Леонтьев Д.А. Психология смысла, природа, строение, и динамика смысловой реальности. Москва : Смысл, 2019. 582с.
7. Пушкар В.І. Архітектоніка твірних та похідних основ англійських префіксальних дієслів. Вісник Харківського університету. Харків : Константа, 1998. № 406. С. 164–169.
8. Тараненко О.О. Метонімія. Українська мова: енциклопедія. Київ, 2004. С. 339–342.
9. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция. Метафора в языке и тексте. Москва : Наука, 1988. С. 26–51.
10. Фреге Г. Смысл и денотат. Семиотика и информатика. 1977 . Вып. 8. С. 181–210.
11. Black M. More about metaphor. Metaphor and thought. Cambridge etc., 1979. P. 181–210.
12. Goursky S. The Idiomatic Heart of the English language. L’viv : Svit, 1975. 179 p.
13. Lakoff G. Metaphors We Live By. Chicago, 1980. 242 p.
14. Patridge E. A dictionary of Slang and Unconventional English. New York : Barton’s, 1984. 1400 p.
15. Scribner Dictionary / William D. Halsey, Editorial Director. Glencoe, Mission Hills, California, 1986. 1158 p.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
52-58