РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ КОНСТИТУЕНТІВ У ПОПОВНЕННІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ «МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК»

Ключові слова: фразеологічні значення, внутрішня форма, значення, смисли, концепт, ідіоматичність, метафора, метонімія

Анотація

У статті проаналізовано роль фразеологічних конституентів у процесі поповнення терміносистеми мобільний зв’язок. Зазначено, що фразеологізми мають набагато більше інформації в порівнянні з окремим словом та їх слід вивчати й враховувати в різних аспектах: когнітивному, лінгвокультурологічному, функціо- нальному тощо. Стверджується, що когнітивно фразеологічні одиниці як конституенти мовної системи вико- ристовуються носіями мови для опису смислових процесів і станів. Доведено, що глибинна семантична природа фразеологізмів полягає в тому, що під впливом соціально-побутових, політичних та інших суспільних явищ деякі конституанти у фаховій мові із часом набувають додаткового, ситуативного смислу, тобто нового смисло- вого наповнення сталим висловам надає спеціальний текстовий форматив. Висунуто припущення, що семан- тичну структуру фразеологічного компонента у фаховому мовленні формує сукупність його семантичних еле- ментів, що знаходяться між собою в тісних кореляціях. Розвинуто думку, що складові частини фразеологічної семантики своєю чергою розчленовуються на семантичні компоненти, семантичні ознаки, що виступають не тільки як конституенти основних семантичних складових частин фразеологізму, але і як тісна сполучна ланка між ними. Таким чином, такі характерні риси фразеологічних конституентів, як внутрішня форма, мотивова- ність, образність, ідіоматичність і стійкість уможливлюють здатність фразеологізмів до семантичної тран- сформації. Аргументовано, що фахова мова мобільного зв’язку наповнена фразеологічними конституентами, в яких значення цілого сполучення не точне, а іноді й зовсім не виводиться із суми складових компонентів або домінує над значенням складових частин. Зроблено висновок, що фразеологізми є одним із невичерпних джерел багатства й виразності мовлення, які живлять фахову підмову мобільного зв’язку, надають їй художнього зву- чання, наповнюють компонентами лексичної та синтаксичної витонченості й завершеності. Підсумовано, що фразеологічний конституент є продуктивним семантико-стилістичним засобом, так само як і метафора, метонімія, які використовується в різних сферах мови, зокрема терміносистеми мобільного зв’язку.

Посилання

1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків : Вища школа, 1987. 133 с.
2. Виноградов В.В., Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Москва : Наука, 1977. С. 140–161.
3. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специальное. Москва : Наука, 1988. С. 11–26.
4. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови у 80-ті – 90-ті роки ХХ століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04, Київ, 1999. 409 с.
5. Кунин А.В., Англо-русский фразеологический словарь / Лит. ред. М.Д. Литвинова. 5-е изд., исправл. Москва : Живой язык, 1998. 944 с.
6. Лазебна Н.В. Структурно-семантичні і функціональні особливості комп’ютерної термінології у сучасній англійській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2013. 212 с.
7. Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним компонентом. Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. Київ, 2000. 224 с.
8. Селіванова О.О., Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Черкаси : Брама, 2004. 276 с.
9. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
10. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва : Специальная литература, 1998. 270 с.
11. Blanton A. Microsoft Computer Dictionary. 5-th. ed. Microsoft Press, 2002. 638 p.
12. Downing D. Dictionary of Computer and Internet Terms. 10-th ed. Melody Mauldin Covington, 2009. 554 p.
13. Pfaffenberger B. Webster’s new World Dictionary of Computer. 10 ed. Indiana : Wiley Publishing Inc., 2006. 387 p.
14. Weik M. Computer Science and Communications Dictionary. Springer, 2000. 2006 p.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
59-65