РОЛЬ МЕТОДУ ГЛОБАЛЬНОГО ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Ключові слова: іноземний студент, друга іноземна мова, нетрадиційні методи, флешкартки, ігрові форми

Анотація

У статті запропоновано експериментальний матеріал із методики навчання іноземних студентів гло- бального читання, який використали викладачі-мовники Вінницького національного технічного універси- тету. Глобальне читання передбачає представлення студентові цілого слова й розраховане на зорове сприй- няття та здатність до запам’ятовування візуальної інформації. У такий спосіб іноземний студент не читає слово по буквах, а сприймає його як картинку й читає українською мовою одразу словами. Однак на відміну від зображення, на якому представлено якийсь конкретний предмет, воно містить узагальнене уявлення про об’єкт, тобто має певне значення. З’ясовано, що цей метод особливо ефективно допомагає студентам, в яких у рідній м ові використовують ієрогліфічну систему письма. Під час традиційного аналітико-синтетичного читання студент повинен спочатку засвоїти звуки, букви, потім послідовне поскладове читання та врешті – злите читання слів. Навчання аналітичного читання нерідко пов’язане з труднощами, оскільки передбачає і зорове сприйняття, і концентрацію уваги, й аналітико-синтетичну розумову діяльність. У результаті студенти витрачають більше часу й зусиль. Спочатку студенти читають відомі їм лексеми, які починаються з різних літер, від коротких до довших. Потім переходять від слів до фраз, а далі від фраз до читання текстів. На сторінці може бути розміщено 2–3 речення шрифтом великого розміру. За день студенту варто прочитати до 20 таких речень. Оскільки іноземні студенти після вивчення української мови вступають до університетів, то бажано, щоб ці речення (тексти) були наукового стилю. Глобальне читання не варто обмежувати демонстрацією та називанням слів, відтворених на флешкартках. Завдання можна урізноманітнити й проводити в ігровій формі. У статті наведено при- клади ігор і завдань, які використовували в нашій роботі з іноземними студентами з метою закріплення знань. Установлено переваги використання методу глобального читання в процесі вивчення української мови як іноземної. Цей метод сприяє тому, що іноземні студенти розуміють мову як цілісну систему й спосте- рігають парадигматичні відношення між її одиницями, швидше опановують читання, збагачують слов- никовий запас, беруть активну участь у процесі навчання. Значно мотивують до вивчення мови власні результати, які студенти помічають уже з перших днів навчання, та можливості використати знання в навчанні й житті.

Посилання

1. Доман Г. Как научить ребенка читать. Ласковая революция. Москва : АСТ, 2004, 256 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва : Лабиринт. 1999. 352 с.
3. Зайцев М.О. Навчаймо читання українською мовою за методикою М. Зайцева. Київ, 2010. 68 с.
4. Зозуля І.Є. Навчання читання іноземних студентів україномовних текстів. Закарпатські філологічні студії. Ужгород. Випуск 5. Том 1. 2018. С. 20–25.
5. Иголкина Н.И. Понимание в процессе чтения на иностранном языке как цель и средство учебной деятельности студентов университета. Образование в современном мире : сборник научных статей. Саратов, 2016. С. 139–146.
6. Корсунская Б.Д. Читаю сам. Книга для чтения : В 3 кн. Москва, 2013. Кн.1. 159 с.
7. Магутина А.А. Использование методики глобального чтения в коррекционной работе с детьми, имеющими комплексные нарушения развития и не владеющие устной речью. Проблемы и перспективы развития образования : материалы VIII Междунар. науч. конф. Краснодар, 2016. С. 209–211. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9645/ (дата обращения: 24.03.2021).
8. Морозова Т.С. Обобщение педагогического опыта по теме «Использование методики глобального чтения при обучении чтению детей с РАС». URL: h t t p s : / / x n - - j 1 a h f l . x n - - p 1 a i / l i b r a r y / o b o b s h e n i e _pedagogicheskogo_opita_po_teme_primeneni_134439.html (дата обращения: 24.03.2021).
9. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки. Москва, 2016. 108 с.
10. Самбурская А.А. Глобальное чтение. Москва, 2016. 130 с.
11. Станкевич Н.І. Види читання в курсі української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2013. Випуск 8. С. 186–193.
12. Тихонова А.К. Обучение чтению младших школьников с РАС и интеллектуальными нарушениями на уроке «Чтение и развитие речи». Аутизм и нарушения развития. 2018. Т. 16. № 2. С. 38–41.
13. Bishop P., Reyes C. Read smarter, No harder: Global Reading Comprehension Strategies. The reading teacher. September 2006. Vol. 60. No. 1. P. 66–69.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
107-113