ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «РОЗУМ»

Ключові слова: пареміологічна одиниця, семантичний зміст, настановне судження, розумові здібності, куль- тура народу, система переконань

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвокультурної специфіки українських, англійських і французьких при- слів’їв із компонентом «розум». У результаті аналізу визначено семантичне наповнення прислів’їв трьох мов і сформульовано настановні судження щодо ставлення українців, англійців і французів до розумової діяльності. Актуальність дослідження зумовлено тим, що прислів’я є унікальним відбиттям вірувань, переконань, системи цінностей, звичаїв, культури, повсякденної діяльності й способу мислення кожного народу. Сучасні лінгвісти у своїх працях звертають увагу на такі особливості прислів’їв, як структурованість, ритмічність, семантична наповненість, яка відбивається як у прямих, так і в переносних значеннях прислів’їв. Матеріалом дослідження для статті послугували 106 українських прислів’їв із лексемою «розум», 12 англійських – із лексемою “mind” і 12 французьких – із лексемою “esprit”. Аналіз змістового наповнення прислів’їв та їхнє порівняння в трьох мовах сприяло виокремленню суджень, що є спільними для: всіх трьох народів; українців і англійців; українців і французів; англійців і французів. Слід відзначити, що були також сформульовані судження, які притаманні окремо кожному народу. Зміст суджень показав, що українці, англійці й французи мають схожість у деяких судженнях, а саме сто- совно переконаності в тому, що розумна людина зважає на почуття. Серед інших особливостей виокремлено таке переконання українців, за яким «розум» є подарунком від Бога, однак розвиток розуму залежить від людини. Порівнюючи розум із багатством, українці дещо сумніваються в необхідності вказувати на взаємозалежність розуму й статків, наслідком чого є існування прислів’їв, зміст яких суперечить один одному. З одного боку, саме статки сприяють набуттю знань, з іншого, – статки заважають людині ставати розумнішою. Щодо англійців, то вони значно впевненіше вказують на те, що здобуття матеріальних статків безпосередньо залежить від розуму й знань людини. В українських прислів’ях є й інші суперечливі судження, які стосуються взаємозалежності щастя та розуму, а також розуму й старості. Слід відзначити, що переважна більшість суджень про розумову діяльність у трьох мовах позитивна, що підтверджує важливість набуття цієї характеристики представни- ками всіх трьох народів.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / В.Т. Бусел (уклад. і голов. ред.). Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
2. Гак В.Г. Новый большой французско-русский фразеологический словарь : более 50 000 выраж. / В.Г. Гак (ред.). Москва : Русский язык Медиа, 2005. 1624 с.
3. Коцюба З.Г. До питання про пареміологічний парадокс. Мовознавство. 2006. № 4. С. 41–53.
4. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева (гл. ред.). Москва : Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва : Издательский центр «Академия», 2001. 208 с.
6. Орловська О.В. Англійські та українські паремії: порівняльний аспект. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2016. Випуск 10. С. 247–250.
7. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. Київ, 2006. 716 с.
8. Українські прислів’я та приказки / С.В. Мишанич та М.М. Пазяк (упоряд.). Київ : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1984. 391 с.
9. Mieder W. Proverbs : a handbook. Westport, Connecticut, USA : Greenwood Press, 2004. 305 p.
10. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs / John Simpson, Jennifer Speake (ed.). Oxford University Press, 2003. 364 р.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
114-120