МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІЛЮСТРОВАНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ «PADDINGTON AT THE PALACE» ТА «PADDINGTON AT THE ZOO» МАЙКЛА БОНДА

Ключові слова: мультимодальна лінгвістика, мультимодальний наратив, наративний прийом, казковий наратив

Анотація

Наукове дослідження присвячене критичному огляду мультимодального конструювання вербальної та невербальної побудови ілюстрованих текстів для дітей. У своєму дослідженні ми послуговувались теоретичними працями засновників мультимодальної лінгвістики Г. Кресса та Т. ван Льовена, а також концепцією наративного моделювання художніх текстів для дітей А. Цапів. У роботі нами визначено особливості вербальної та невербальної побудови ілюстрованих текстів з опертям на такі поняття: наративний прийом, візуально-вербальні наративи (тобто такі, в яких візуальний план вираження домінує). Взаємодія тексту й зображень у візуальних наративах привертала увагу багатьох науковців, дослідження яких насамперед зосереджувалось на виявленні основних принципів такої взаємодії та визначенні функцій, які здійснюються зображеннями. З метою визначення невербальних прийомів творення наративу англійськомовних художніх текстів для дітей ми послуговуємось роботами Г. Кресса та Т. ван Льовена, зокрема теорією композиції кадру за принципом «конфігурація (англ. information value), салієнтність (англ. salience) і фреймінг (англ. Framing). Метою нашого дослідження є систематизація наукового пошуку про мультимодальну природу наративних текстів, зокрема казкових наративів, адресованих дитячій читацькій аудиторії. Саме завдяки наративам, які утворюють символічні сюжети, за якими і класифікується дійсність, здійснюється її розуміння. Відповідно, нами поставлено завдання проаналізувати та систематизувати особливості вербальної та невербальної побудови ілюстрованих текстів. Матеріалом нашої розвідки послугували тексти англійськомовних казок XXI століття, а саме ілюстровані художні тексти «Paddington at the Palace», «Paddington at the Zoo» Майкла Бонда, що уможливить з’ясування специфіки їхньої текстової та мультимодальної структури.

Посилання

1. Макарук Л. Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04 / Запорізький національний університет. Луцьк, 2019. 635 с.
2. Тресиддер Дж. Словарь символов. Москва : Фаир-Пресс, 1999. 448 с.
3. Цапів А. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : дис. …д-ра філол. наук : 10.02.04 / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2020. 419 с.
4. Arizpe E., & Styles, M. Children reading picturebooks: Interpreting visual texts (2nd ed.). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016. 256 p.
5. Doonan J. (1996). The Modern picture book. In P. Hunt, & S. Ray (Eds.), International Companion Encyclopedia of Children’s literature. London and New York: Routledge, 1996. P. 228–238.
6. Kress G. Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication. London: Edward Arnold, 2002. 152 p.
7. Kress G., van Leeuwen, T. Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group. 2006. 310 p.
8. Kress G. Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication. London: Edward Arnold, 2002. 152 p.
9. Kress G. Multimodality: Challenges to thinking about language. TESOL Quarterly, 34(2). 2000. P. 337–340.
10. Kress G. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group. 2010. 212 p.
11. Nodelman P. (1996). Illustration and picture books. In P. Hunt, & S. Ray (Eds.), International Companion Encyclopedia of Children’s literature (pp. 110–121). London and New York: Routledg.
12. Nørgaard N. Multimodal Stylistics of the Novel More Than Words. New York: 711 Third Avenue, 2019. 348 р.
13. Nørgaard N., Montoro R., Busse B. Key Terms in Stylistics. London: The Tower Building, 2010. 276 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
20-27