ВТОРИННІ МАКРОУРБАНІСТИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ NEW YORK CITY

Ключові слова: ойконім, асоціат, апелятив, номінатема, асоціативно-аксіологічне поле, пейоративні та меліоративні метафори

Анотація

Стаття присвячена дослідженню макроурбаністчних номінатем у межах виділеного в процесі вивчення лексико-семантичного макроурбаністичного поля New York City. У статті розглядаються вторинні найменування міста New York City – одного з величезних мегаполісів світу, тобто неофіційні макроурбаністичні номінатеми. Вторинні найменування New York City мають широку асоціативну змістовну базу, що дає змогу виділити основні асоціативно-тематичні групи. Вони створюють цілі асоціативно-аксіологічні поля, які своєю чергою об’єднуються асоціативно-смисловими ознаками. Ці ознаки вказують на географічне положення міста, його природно-кліматичні особливості, культурне, релігійне та науково-освітнє значення, напрям професійної діяльності його жителів та його значення як політичного і економічного центра життя країни, особливості міського пейзажу, особливості гендерного та етнічного складу міста, емблематику тощо. Вторинні найменування New York City включають як вторинні неофіційні ойконіми та апелятиви, так і змішані гібридні апелятивно-онімічні комплекси. Дослідження показало, що поле вторинних найменувань New York City відрізняється широким стилістичним діапазоном, трапляються як розмовні, в тому числі занижені, так і книжково-літературні елементи. Окрім цього, під час дослідження було виявлено, що багатогранність асоціативно-аксіологічного поля нео- фіційних макроурбаністичних номінатем New York City пов’язана з функціональною спрямованістю, що дало їй змогу виконувати різні характерологічні функції. Так, образ New York City складається завдяки композиційно-лінгвістичним засобам, які вживають автори, а також комплексному способу створення образу New York City на базі міфопоетичних та культурно-історичних факторів. Висування на перший план меліоративних або пейоративних оцінок міста в багатьох випадках визначається індивідуальними і психологічними особливостями суб’єкта спостереження та опису (наратора або персонажа), його настроєм, життєвим укладом та іншим. Присутність індивідуальних асоціатів може складатися як з індивідуально-авторських, так і з індивідуально-персонажних асоціацій. Перші (індивідуально-авторські) належать письменнику, який висловлює уявлення про місто безпосередньо від свого імені, не ховаючись за думки своїх персонажів. Натомість індивідуально-пер- сонажні асоціації належать героям творів. Інколи і перші, і другі асоціативні ряди можуть включати спільні елементи: це відбувається, коли асоціативно-образний ряд належить персонажу-наратору, образ якого дуже близький індивідуальним характеристикам самого письменника. Таким чином багатогранну картину міста в художньому тексті створюють асоціативні та образні ряди макроурбаноніма, яку автор передає устами героя, розповідача або відразу обома. Матеріалом дослідження стали художньо-публіцистичні тексти романськими та германськими мовами.

Посилання

1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования. Стилистика современного английского языка. Ленинград : Искусство, 1981. 259 с.
2. Вартанова О.А. Англоязычные топоними и их стилистический потенциал в поэзии : автореф. дис … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург : Искусство, 1994. 16 с.
3. Вартанова О.А. Топоним в алюзивной системе Т.С. Елиота и Е. Паунда. Структура и семантика предложения и текста в германских языках. 1992. № 2. 136 с.
4. Васильев Л.М. Теория семантических полей. Вопросы языкознания. 1971. № 5. 152 с.
5. Засурский Я.Н. Избранное. Москва : Наука, 2019. 536 с.
6. Мізецька В.Я. Прономінальна транспозиція в різних типах тексту. Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. № 165-166. 132 с.
7. Мітькіна Є.М. Вторинні макроурбаністичні номінатеми на прикладі міст англомовних країн (США, Канади, Великобританії). From Traditional to Synergetic Linguistics: In honor em professor Valentin Cijacovschi ediţia II Chişinǎu, ULIM. 2015. 281 с.
8. Мітькіна Є.М. Характеристика елементів лексико-семантичної групи «місто» в художньому тексті. Одеський лінгвістичний вісник Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Спеціальний випуск № 6. 145 с.
9. Стейнбек Дж. Подорожі з Чарлі у пошуках Америки / Стейнбек Дж Збірка творів в 6 томах. Т. 6. Москва : Наука, 1989. 488 с.
10. Юрина О.А. Концептуальная структура ассоциативно-образного семантического поля. Вестник Томского государственного университета. 2004. № 282. 234 с.
11. Fitzgerald S.F. The Great Gatsby. Moscow: Progress, 1974. 142 p.
12. Fitzgerald S.F. Revisited Babylon / Fitzgerald S.F. Selected Short Stories. Moscow: Progress, 1979. 356 p.
13. O’Henry Selected Stories. Moscow, 1977. 376 p.
14. WOODY ALLEN QUOTES URL: http://www.notable-quotes.com/a/allen_woody.html (дата звернення: 16.09.2021).
15. New York Travel Guide and Travel Info. URL: http://www.lonelyplanet.com (дата звернення: 16.09.2021).
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
35-42