ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕМОТИВНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ДИСКУРСІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: емотивний та емоційний дискурси, лексичний рівень, словниковий запас, емоційний компонент, номінації.

Анотація

В лінгвістиці існує два терміни, які використовуються для позначення передачі людських почуттів і емоцій, а саме «емоційність» і «емоційність». Проте, незважаючи на те, що їх вивчення посідає одне з центральних місць у сучасній лінгвістичній науці, взаємозв’язок між ними досі не встановлено. У працях деяких лінгвістів поняття емоційність і емоційність ототожнюються, вживаючись як синоніми. В статті представлені розмежування понять емоційний та емотивний дискурси. Відмічено, що емоційний дискурс є спонтанним, непідготовленим мовленням, що ґрунтується на несвідомих базових, слабо контрольованих емоціях, які превалюють у мовця в момент комунікації. В той час як, емотивний дискурс створюється цілеспрямованими зусиллями мовця з метою викликати необхідні емоції у слухачів, є завчасно підготовленим, крім того він базується на свідомих  вторинних, цілком контрольованих емоціях. Нами був представлений ґрунтовний аналіз англомовний емотивний дискурс, котрий відзначається ретельним підбором лексики високого стилю та різнопланових стилістичних засобів, спрямованих на створення позитивної емоційної тональності спілкування. Зіставний аналіз експресивних синтаксичних засобів, що використовуються в англомовних емоційному й емотивному дискурсах, свідчить про наявність протилежних тенденцій у їх синтаксичній площині. В емоційному дискурсі має місце регулярне вживання всіх типів комуніка- тивних речень та, одночасно, їхня синтаксична спрощеність. Емотивний дискурс формується переважно розпо- відними реченнями, на базі яких утворюється синтаксичне ускладнення – поширення та розгортання дискурсу. Порівняльний аналіз експресивних синтаксичних засобів, що використовуються в англомовному емоційному та емоційному дискурсах, свідчить про наявність протилежних тенденцій у їхній синтаксичній площині. Обумовленість англомовних емоційних і емоційних дискурсів позначається на їх структурно-композиційних відмінностях. Емоційний дискурс незв’язний, непослідовний, роздвоєний. Емотивний дискурс композиційно цілісний, логічно узгоджується з тематичним викладом. В емоційному дискурсі виділяють три фази її розвитку: вступну, основну та заключну.

Посилання

1. Биценко Т. О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі XVI-–XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.04 / Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2004. 20 с.
2. Болотов В. И. Проблемы теории эмоционального воздействия текста : автореф. дисс. … канд. филол. yаук : 10.02.19 / Ин-т языкознания АН СССР. Москва, 1986. 36 с.
3. Гридин В. Н. Психолингвистические функции эмоционально-окрашенной лексики : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Московск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. Москва, 1976. 21 с.
4. Дудучава Р. Е. Структура неполносоставных предложений английской диалогической речи : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тбилисск. гос. ун-т. Тбилиси, 1966. 26 с.
5. Корнійко І. В. Біологічні та соціальні детермінанти форми звертання. Вісник Київськ. держ. лінгвістичного ун-ту. Дослідження молодих вчених. Серія : Філологія. Вип. 3 : Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов. 1997. С. 33–39.
6. Красавский А. А. Семантика имен эмоций, функционирующих в разных типах текста. Язык и эмоции. Волгоград : Перемена, 1995. С. 142–149.
7. Марочкин А. И. Эмоциональная лексика в молодежном жаргоне. Язык и эмоции. Волгоград : Перемена, 1995. С. 69–76.
8. Мягкова Е. Ю. Эмоциональная загрузка слова: Опыт психолингвистического исследования. Воронеж : Воронежск. ун-т, 1990. 106 с.
9. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. Санкт-Петербург : Научный центр проблем диалога, 1996. 760 с.
10. Романова Н. Н. Филппов А. В. Стилистика и стили. Москва : МАКС Пресс, 2001. 124 с.
11. Стилистика английского языка / Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Киев : Выща школа, 1991. 272 с.
12. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград : Волгоградск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. А. С. Серафимовича, 1983. 96 с.
Опубліковано
2022-10-07
Сторінки
5-9