НОВІТНІ СТУДІЇ КОНЦЕПТУ «ВІЙНА» В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Ключові слова: аналіз, концепт, війна, лінгвокультурологічний, мова.

Анотація

Наукову розвідку присвячено огляду новітніх студій концепту ВІЙНА в сучасному вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Матеріалом нашого дослідження послугували наукові доробки вітчизняних та зарубіжних лінгвістів за останні десять років. У статті головну увагу сфокусовано на виконанні таких завдань: 1) визначення терміну «лінгвокультурний концепт», 2) відбір вагомих студій, присвячених війні та її відображенню у мові, 3) аналіз новітніх наукових робіт українських та зарубіжних дослідників у різних галузях мовознавства за останні десять років та 4) встановлення перспективних напрямів майбутніх наукових пошуків. У статті висвітлено лінгвокультуро- логічне визначення концепту та розкрито особливості його структури. Визначено, що лінгвокультурний концепт ВІЙНА пропонується аналізувати у сучасній лінгвістиці ґрунтуючись на комплексній методиці, що поєднує аналіз словникових дефініцій, етимологічний аналіз ключового слова-імені концепту, побудову лексико-фразеологічного поля ключового слова, аналіз синонімічних одиниць ключового слова, метод контекстуального аналізу, метафоричного аналізу, асоціативний експеримент тощо. Виділено основні напрями дослідження концепту ВІЙНА у сучасному вітчизняному мовознавстві та висвітлено наукові доробки, проведені у межах цих напрямів. Встановлено, що наукові розвідки щодо концепту ВІЙНА відбуваються у площині когнітивної лінгвістики, дискурсивної лінгвістики, еколінгвістики та медіалінгвістики. У статті здійснено аналіз робіт зарубіжних науковців. Визначено, що закордонні мовознавці займаються здебільшого загальнотеоретичними дослідженнями концепту ВІЙНА у межах лінгво-філософського напряму, а також контрастивним аналізом різнопланових дискурсів на матеріалі різних мов. Виявлено, що з початком повномасштабної війни у закордонних університетах розпочато наукові проєкти щодо вивчення воєнного дискурсу, метою яких є укладання глосаріїв. До найбільш перспективних напрямів наукового пошуку можна віднести вивчення концепту ВІЙНА у площині еколінгвістики та медіалінгвістики.

Посилання

1. Близнюк К. Р., Скідченко Р. О. Асоціативне поле концепту війна у свідомості української молоді. Закарпатські філологічні студії. 2022. 23. С. 18–23.
2. Васянович Є. Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля війна як фрагменту мовної картини світу українських студентів-гуманітаріїв. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70), № 1, Ч. 1. 2020. С. 13–17
3. Вільчинська Т. Концепт «ВІЙНА»: особливості мовної об’єктивації у газетному тексті. Лінгвістичні студії. 2017. 34. С. 110–114.
4. Данилейко О.В. Бінарна концептосфера "Війна" і "Мир" у період гібридної війни: когнітивний і прагматичний аспекти: дис. … д-ра філос. : 035/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ, 2022. 417 с.
5. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. Нариси. К.: Довіра, 2007. 261 с.
6. Мацюк Г. Взаємодія понять мова – війна як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 35, том 7. С. 101–106.
7. Пасик Л., Рись Л., Бондарчук О. Дискурсивні конфігурації концепту KRIEG у німецькомовному інтернет-дискурсі. Актуальні питання іноземної філології. Збірник наукових праць. 2022. Вип. 16. С. 179–85. DOI : 10.32782/2410-0927-2022-16-26
8. Плотнікова Н. Алгоритм аналізу лінгвокультурного концепту. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. 2013. Vol. 1, pp. 165-170.
9. Полюжин М. Зміст і структура лінгвокультурного концепту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 3. C. 56–61.
10. Полюжин М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. C. 214–224.
11. Пянковська І. В. Лексичні особливості німецьких медіатекстів на тему “Krieg in der Ukraine” в контексті медіаекології. Нова філологія. 2022. 86. С. 144-149
12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
13. СУМ: Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/ (Last accessed: 08.05.2023)
14. Яворська Г.М. Концепт «ВІЙНА»: семантика і прагматика. Стратегічні пріоритети. 2016. № 1 (38). С. 14-23.
15. Alayhya A.F. Critical Discourse Analysis of Newspaper Articles Declaring the Outbreak of War in Ukraine: The Washington Post vs. The Moscow Times. International Journal of Society, Culture & Language. 2023. URL: https://www.ijscl.net/article_704037_9dce71e8cd620d1b9 7ea109562ddd554.pdf (Last accessed: 10.05.2023)
16. Dumanska V. Psycholinguistic Markers of Hybrid Warfare. Psycholinguistics in a Modern World. 2020. 15. pp. 72-76.
17. DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: https://www.dwds.de/ (Last accessed: 08.05.2023)
18. Gesellschaft für deutsche Sprache. Kleines Lexikon: Krieg und Sprache. URL: https://gfds.de/kleines-lexikon-kriegund- sprache/ (Last accessed: 12.05.2023)
19. Groß M. Krieg und Sprache. URL: https://intrapsychisch. de/krieg-und-sprache/ (Last accessed: 15.05.2023)
20. LDCEO: Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: https://www.ldoceonline.com/ (Last accessed: 08.05.2023)
21. Liebsch B. Das ,Wortʼ und der Krieg. Zum Sinn der Sprache zwischen Ethik und Politik. Zeitschrift für Praktische Philosophie. 2019. Band 6, Heft 1. S. 161–188
22. Materynska O. Das anthropomorphe Bild des Krieges in den Deutschen und Ukrainischen Massenmedien. Lingua Montenegrina. 2019. Vol. 24. P. 153-167.
23. Materynska, O. Translating anthropomorphic metaphors of war: an ecolinguistic approach. Proceedings of the International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students TITA 2020, SHS Web of Conferences. 2021. Volume 105. URL: https:// www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/16/ shsconf_tita2020_01004/shsconf_tita2020_01004.html (Last accessed: 10.05.2023)
24. Vogel, F. Ukraine-Krieg: wie Sprache den Diskurs prägt. URL: https://nachrichten.idw-online.de/2023/02/06/ ukraine-krieg-wie-sprache-den-diskurs-praegt (Last accessed: 10.05.2023)
25. Von Clausewitz, Carl. Vom Kriege. Buch 1. Abschnitt 24. URL: https://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/ Book1.htm (Last accessed: 8.05.2023)
26. Weiss, D. Der Ukraine-Konflikt im Spiegel einer kontrastiv-quantitativen Diskursanalyse: methodologische Grundlagen. Language and power in Discourses of conflict : Specimina philologiae Slavicae. Berlin-Bern- Bruxelles: Peter Lang, 2020. S. 15–48.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
16-21