ДЕЙКТИЧНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ

Ключові слова: дейктичні одиниці, індивідуальний стиль автора, дейктичні маркери, графічний простір, семантичний простір, часові та просторові орієнтири.

Анотація

Статтю присвячено способам аналізу поетичних творів крізь призму функціонування дейктичних одиниць, що пов’язані зі змістом тексту, підпорядковані йому, й безпосередньо виступають показниками індивідуального стилю автора та дозволяють сприймати поетичний текст як певну реальність. Автори підкреслюють, що саме поетичний текст дозволяє у найбільш повній мірі розкрити приховані смисли мовних одиниць, зокрема, тих, що виступають дейктичними маркерами. Простежено історичну еволюцію поняття “дейксис”; встановлено, що воно означає вказівку на значення або функцію мовної одиниці, що виражається лексичними та граматичними засобами. Особливу увагу зосереджено на потенціалі займенникових одиниць, як дейктичних знаків, виступати засобами референції. Висловлено думку, що на відміну від когнітивного підходу, який зорієнтований на розробку моделі репрезентації знань, втілених у категорії займенника у поетичному тексті, семіотичний підхід спрямований на пояснення процесу створення смислу й нових значень з урахуванням знакової природи займенника. Автори доводять, що в поетичному тексті простір може звужуватися чи розширюватися за баченням автора для найбільш точної реалізації задуму. У тексті присутній графічний простір, якому властива, передусім, реальність, а також семантичний простір з підтекстами та алюзіями. Однією з найважливіших функцій художнього простору видається вказівка на локалізацію персонажів. Вона втілюється в основному через функціонування вказівних займенників ( this, that, these, those). Стаття наголошує на тому, що в поетичному мовленні простір виступає ключовим чинником творення художності. У поезії простір окреслюється завдяки зверненню до географічних об’єктів, а також через розташування осіб і предметів. Вказівні слова, а саме, займенники, відносяться до головних знаків мови, за якими ідентифікуються просторові та часові орієнтири, визначаються події та персонажі у поетичному тексті.

Посилання

1. Бєлєхова Л.І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект. Херсон: Айлант, 2004. 376 с.
2. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник. Київ: Артек, 1998. 335 с.
3. Atkin Albert. Peirce’s Theory of Signs. URL: https://plato. stanford.edu/entries/peirce-semiotics/?ref=superjump
4. Fillmore Ch. Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica. 1985. № 6 (2). P. 222–2.
5. Green K. The shifting origo and the deictic centre of orientation. Language and the Subject. Amsterdam (Atlanta): GA, 1997. P. 87–93.
6. Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press, 1989. 230 p.
7. Lyons J. Deixis as a source of reference. Formal Semantics of Natural Language. L., N.Y.: Academic Press, 1975. P. 66-86.
8. Stockwell P. Cognitive Poetics. London, New York: Routledge, 2002. 188 p.
9. The Handbook of Pragmatic/ Ed. by Laurence R. Horn and Gregory Ward. Oxford, Blackwell Publishing, 2006. URL: https://www.felsemiotica.com/descargas/Horn-Laurence-R.- and-Ward-Gregory-Ed.-The-Handbook-of-Pragmatics.pdf
10. Theory of Language. The Representational Function of Language/ Karl Buhler; translated by Donald Fraser Goodwin. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamines Publishing Company, 1990. URL: https://books.google. com.ua/books?id=YQ1CAAAAQBAJ&pg=PA91&hl=uk&so urce=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
59-64