СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ГАЗЕТНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО ЗАГОЛОВКУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОВІДНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ НІМЕЧЧИНИ)

Ключові слова: газетний заголовок, інтернет-видання, лексична організація, синтаксичні особливості, стилістичні засоби та прийоми, запозичення, типи речень, адресант-адресат, експресивні комунікативні одиниці мови.

Анотація

Стаття присвячена лінгвістичному аналізу сучасного німецькомовного газетного заголовку. Мета роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки німецькомовного заголовку ХХІ століття в сучасних інтернет-виданнях Німеччини. Методологія цієї роботи заснована на застосуванні загальнонаукових та емпіричних методів дослідження, серед яких: критичний аналіз (дослідження проблеми заголовку у сучасних лінгвістичних студіях); теоретичний (узагальнення теоретичних відомостей про заголовок та заголовковий комплекс як один із постійних елементів архітектоніки друкованого періодичного видання засобів масової інформації); метод індукції (для узагальнення конкретизації загальних висновків); описовий метод та метод контекстуального аналізу для виокремлення та аналізу емпіричного матеріалу дослідження. Встановлено, що німецькомовні заголовки ХХІ століття охоплюють найбільш актуальні проблеми сьогодення як: пандемія, вакцинація громадян, політична діяльність окремих лідерів Німеччини та інших країн, кліматичні зміни та катастрофи, пов’язані з цими змінами; проблеми міжнародної політики, вирішення військових конфліктів, збереження миру в Європі та і в цілому світі. Емпіричний матеріал дослідження дозволив виокремити низку стилістичних прийомів та фігур, якими насичені сьогоднішні заголовки :антитеза, перелік, гра слів, метафора, модифікація фразеологічних одиниць. Доведено, що до лексичної організації заголовку залучаються спеціальні слова, терміни, професіоналізмі з різних галузей суспільного буття, скорочення різного типу, а також зазначена провідна роль запозичень , англійських зокрема. У дослідженні підкреслено тісний зв'язок заголовку із підзаголовком, що впливає у значній мірі на реципієнта і спонукає його до прочитання викладеного матеріалу.

Посилання

1. Кійко Ю.Є. Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія філологія. 2013. № 1052. Вип. 74. С. 147-155.
2. Коваленко А.М. Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук.: 10.02.04 германські мови. Київ. 2002. 19 с.
3. Кубанова Т.В. Функціонально-семантична специфіка сучасного англомовного газетного заголовку. Вісник Луганського нац. університету ім. Т. Шевченка. 2018. № 2(318). С. 63-71.
4. Микитів Г.В. Інтерпретація газетних заголовків у сучасному інформаційному просторі. Вісник Запорізького національного університету. Зб. наук. праць. Філологічні наук. 2010. № 1.С. 233-237.
5. Мовчан Д.В., Лаптєва А.В. Поліфункціональна природа заголовків німецькомовних публіцистичних текстів. Науковий вісник Дрогобицького державного педагог. університету ім. І. Франка. Серія. Філологічні науки: Мовознавство. 2019. № 12. С. 137-140.
6. Фадєєва О.А. Функція та засоби прагматизації газетних заголовків. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2017. Вип. 27(2) С. 135-139.
7. Федорова Ю. Газетний заголовок як одиниця лінгвістичного дослідження. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. 2010. Вип. 80(5). С. 126-128.
8. Шаповалова Г.В. Лексико-стилістичні особливості заголовків у сучасних українських друкованих ЗМІ. Учёные записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. Серия ”Филология. Социальные коммуникации”. 2011.Т. 24(63). № 4. Часть 1. С. 204-210.
9. Шевченко С.П. Заголовок у сучасних інтернет-виданнях. Український інформаційний простір: науковий журнал інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. 2014. Вип. 2. С. 241-247.
10. Häusermann J.Phraseologie: Tübingen: Max Niemeierverlag. 1977. 134 S.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
70-76