ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ У РОМАНІ ФАНТАСТИЧНОГО ЖАНРУ

Ключові слова: троп, метафоричний контекст, культурна конотація, традиційний відповідник, структурне перетворення, повний переклад, точність і адекватність перекладу.

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу метафори в художній літературі, зокрема у фантастичному романі. Розглядаються характерні риси метафори, а саме універсальність, концептуальність, систематичність. Аналізується класифікація типів метафори відповідно до показнику часу і простору, а саме онтологічна метафора, орієнтаційна метафора, структурна метафора. Подано основні способи перекладу метафори – повний переклад, додавання / опущення, заміна, структурне перетворення, традиційний відповідник, паралельне іменування метафоричності. Перелічено гіпотези-умови для перекладу метафор на прикладі англійської та української мов: 1) для англійської мови метафори в атрибутивній функції характерніші, ніж для української; 2) в українській мові фразові метафори численніші, ніж в англійській; 3) концептуальні метафори можуть бути представлені в англійській і українській мовах структурно різними еквівалентами та 4) синтаксично-функціональні й лексико-структурні розбіжності метафоричних еквівалентів різних мов можуть спонукати перекладача вдатися до семантичної модуляції чи, зокрема, описового перекладу. В наступній частині статті подано приклади метафор з роману Стівена Кінга, виділено метафори, які розподілено за принципом отологічні, орієнтаційні та структурні. Для кожного типу проаналізовані способи перекладу та надано коментар. Так, онтологічні метафори перекладались за допомогою заміни, опущення, додавання, повного перекладу, традиційної відповідності, структурного перетворення. Для відтворення структурних метафор перекладачка обрала застосування заміни, опущення, додавання, повний переклад, спосіб традиційної відповідності, структурне перетворення, заміни лексичної складової. Орієнтаційні метафори були відтворення шляхом заміни лексичної складової, додавання та опущення, повного перекладу, структурного перетворення, традиційної відповідності.

Посилання

1. Бриштен В. В. Стратегії перекладу метафор у художньому тексті. Молодий вчений, (2017). № 11. С. 182-185.
2. Герцовська Н. О. Класифікація метафор у сучасній лінгвістиці. Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. Мукачево : РВВ МДУ, (2021). Випуск 1(7). С. 22-25
3. Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафори в публіцистиці на матеріалі англійської та української мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, (2014). Вип. 10(2). С. 92-94.
4. Кінг, Стівен. Ловець снів : роман / пер. з англ. В. Меренко. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, (2016). 668 с.
5. Стретович Т. П. Класифікаційне розмаїття видів метафор. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов, (2017). Вип. 16. С. 232-239.
6. Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу. Філологічні трактати, (2010). Т.2, №1. С. 96 – 100.
7. King, Stephen. Dreamcatcher. Hodder and Stoughton, (2011). 704 p.
8. Lakoff G. and Johnson М. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, (1980). 193 p.
9. Lan, Chun. Cognitive Linguistics and Study on Metaphor. Foreign Language Teaching and Research Press. (2006)
10. Reddy, M. J. “The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language.” Metaphor and Thought,(2008). pp. 284–310.
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
124-129