ПІДВИЩЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, покращувати, іноземна мова, форми навчання.

Анотація

У статті проаналізовані способи, як можна підвищувати іншомовну комунікативну компетентність школярів. Звернено увагу на сучасні реалії й піднято проблему навчання під час війни. Розкрито поняття «іншомовна комунікативна компетентність», «методи формування іншомовної комунікативної компетентності», «засоби формування іншомовної комунікативної компетентності», «ігрові форми навчання», а також розглянуто погляди вчених на їх інтерпретування. Виокремлено, що до іншомовної комунікативної компетентності входять мовна, мовленнєва та соціокультурна. Вказано, що у процесі вивчення іноземних слід застосовувати традиційні та інноваційні методи навчання. Аби іншомовна комунікативна компетентність сформувалася успішно, слід створити відповідні умови. У час війни діти повинні відчувати себе у безпеці, наскільки це можливо. Вправи та заняття на уроках повинні не лише розвивати іншомовну компетентність, але й відволікати від дійсності, заспокоювати, мотивувати до навчання. Окреслено, які засоби покращують іншомовну комунікативну компетентність. Виокремлено навчальну гру як актуальний засіб формування іншомовної комунікативної компетентності під час війни. Приділена увага психологічним (комфортна атмосфера, врахування особистих якостей дітей), дидактичним (застосування інтерактивних та інноваційних технологій ті ігрового методу) та організаційним (забезпечення реалізації дітей) умовам, завдяки яким покращується іншомовна комунікативна компетентність. Розглянуто роль інтерактивних технологій у процесі формування цієї компетентності – підвищення зацікавленості та мотивації, згуртовування колективу, розвиток комунікативних вмінь, врешті ство- рення позитивних атмосфери. Звернена увага на аудіовізуальні засоби, оскільки вони зараз відіграють важливу роль під час навчання й позитивно впливають на організацію навчального процесу.

Посилання

1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практикум: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів Під заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. К. : Ленвіт, 2013. 590 с.
2. Лозинська Л. Ф., Курах Н. П., Депчинська І. А.: Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. URL: http:// academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/article/ view/283/269 (дата звернення: 25.03.2023).
3. Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя-філолога: зміст та структура. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (12–14 листоп. 2012 р.). Львів, 2012. С. 158–160.
4. Бернацька O. B., Комогорова M. I. Сутність іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи та стратегії її формування. URL: https:// enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30223/ B e r n a t s k a y a _ % d 0 % 9 a o m o r o v a . pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 26.03.2023).
5. Афанасьєва Л. Методика формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_307_49858783.pdf (дата звернення: 27.03.2023).
6. Зозуля, І. Е.Стадній, А. С. Слободянюк, А. А. Аудіовізуальні засоби навчання в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2022. Вип. 40. С. 12-28.
7. Бичкова Н.І. Типологія відеофонограм для навчання усного іншомовного спілкування. Методика викладання іноземних мов. К. : Освіта, 1992. Вип. 21. С. 68–71.
8. Леонтьєва Т.П. Досвід і перспективи застосування відео в навчанні іноземних мов. Нетрадиційні методи навчання іноземних мов у вузі: матеріали респ. конференції. Мінськ, 1995. С. 61–74.
9. Рябокучма Т.О., Горбаченко А. Л. Застосування автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови для забезпечення ефективного опанування навичок слухання здобувачами вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79. Том 2. С. 90–94.
10. Макар Л.М., Деркач Ю.Я. Ігрові форми роботи як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Young Scientist. 2020. № 9. С. 209 – 213.
11. Збірник цитат «Золотослів» педагогічних думок В. Сухомлинського. URL: http://www.sttc.rv.ua/images/ Biblioteka/Zbirnuk_Syhomlunski.pdf (дата звернення: 25.03.2023).
12. Федоренко Ю.П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «теорія навчання». Луцьк, 2005. 212 с.
13. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці. Початкова школа. № 9. 2004. С.5–8.
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
150-154