ОКАЗІОНАЛЬНІ УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ БЛОГОПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: оказіоналізм, українськомовний простір, блог, блогосфера, інтернет.

Анотація

У статті визначено особливості сучасного українськомовного блогопростору, проаналізовано причини активного використання оказіональних утворень. Масове використання блогів спричиняє трансформації комунікаційного простору, які призводять до змін у мові як найважливішому засобі міжособистісного спілкування, оскільки кожна ситуація спілкування вимагає специфічної мовної поведінки, використання специфічних для цієї ситуації засобів. Яскрава характерна риса комунікації в блогосфері – наявність тенденції до розмовності. Її головними рисами є: спонтанність, неофіційність, діалогічність, ситуативна закріпленість, тенденція до стислості й експресивності тощо. Наслідком цього є використання мовних елементів неформального спілкування у комунікаційних процесах блогів. Відмічено, що в україномовному просторі блогосфери процеси неологізації є абсолютно природними. З одного боку, цей факт визначається такою мовною універсальністю, як динаміка лексико-семантичного складу. Окрім того, в останні десятиліття всі європейські мови переживають неологічний ренесанс. Завдяки кумулятивній функції, здатності відображати, фіксувати та зберігати інформацію про пізнавану людиною дійсність, у мовах з’являється значна кількість нових лексичних одиниць Використання оказіоналізмів є популярним серед блогерів, і це зрозуміло, оскільки вони дозволяють виразити нову ідею або концепцію, яка ще не має встановленої назви, або ж передати відтінок емоцій, який не вдається виразити іншими словами. Завдяки своїй новизні та індивідуальності оказіоналізми привертають увагу та додають блогерському контенту особливої привабливості. Зауважено, що кожен блогер обирає свої мовні засоби, серед яких особливої уваги заслуговують оказіоналізми, активно вживані блогерами. Оказіоналізми легко виділити із загальної маси слів – вони привертають увагу своєю оригінальністю, загадковістю, звуковою та смисловою новизною. Проте важливо використовувати їх з розумінням та у міру потреби, оскільки занадто часте вживання оказіоналізмів може змінити сприйняття контенту іншими користувачами, а також спричинити зниження його якості. Тому, використовуючи оказіоналізми, важливо враховувати їх контекст та значення, а також зберігати баланс між оригінальністю та зрозумілістю для аудиторії.

Посилання

1. Андрєєва Т. М. Специфіка мови Інтернету: капслокізація у ФБ-коментарях. Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. VII(57). Issue: 191. С. 7–10.
2. Бардіна Л. М., Назаренко Н. Г. Питання вмотивованості і запозичення спортивних термінів-неологізмів. Вісник: Проблеми української термінології. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2008. № 620. С. 298–301. URL: http://vlp.com.ua/files/62_3.pdf (дата звернення 25.01.2023)
3. Косович О. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра. філол. наук: 10.02.05 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. Львів, 2008. 21 c.
4. Кошлата А. В. Теоретичні основи дослідження дискурсивного простору соціальних медіа. Лінгвістика : зб. наук. пр. / за ред. проф. К. Д. Глуховцевої. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2017. № 2 (37). С.126–135.
5. Кравчук Л. В. Семантико-функціональний потенціал оказіоналізмів у текстах засобів масової інформації початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2016. 20 с.
6. Кулик О. Д. Оказіоналізми як мовний засіб створення епатажної реклами. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72). № 3. С. 17–22. DOI https://doi.org/10.32838/2 710-4656/2022.3/04.
7. Куца В.А. Особливості оказіоналізмів у сучасній англійській мові: перекладацький аспект (на матеріалі роману Д. Мітчелла «Black swan Green»). Молодий вчений. 2022. № 1 (101). С. 162–165. DOI: https://doi. org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-34.
8. Мальцева Л. Українська блогосфера: функціонально-стильова характеристика. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філологічна. 2011. Вип. 52. С. 278–289.
9. Недо А. Блогосфера як вияв громадянської журналістики. Медіапростір. 2017. Спецвип. № 9. С. 8–14.
10. Половинчак Ю. Особливості функціонування української блогосфери. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2015. № 42. Р. 99–102.
11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. Київ, 2006. 716 с.
12. Словник української мови online. URL: http://services. ulif.org.ua/expl (дата звернення: 11.12.2022).
13. Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Дніпропетровськ, 2005. 19 с.
14. Українська мова : Енциклопедія. 2-е вид. Київ : Вид.-во «Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2004. С. 432–433.
15. Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография. Вопросы языкознания. 1957. № 4. С. 64–73
16. Castells M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 616. № 1, P. 78–93.
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
155-161