ПОЕТИКА НАРАТИВУ ВІЙНИ У ЛІРИЦІ Л. КОСТЕНКО

Ключові слова: лінгвокогнітивні засоби, наративні прийоми, прагматичні особливості, українське літературне бароко, національна специфіка

Анотація

У статті йдеться про лінгвокогнітивні засоби, наративні прийоми і прагматичні особливості формування поетики наративу війни у ліриці Ліни Костенко. Теоретико-методологічною базою дослідження слугували наукові розвідки з когнітивної теорії образності та когнітивної теорії метафори, що уможливило виявлення вербальних та концептуальних особливостей образних засобів у тексті Ліни Костенко та визначення своєрідного характеру її поетики. Аналітичний огляд еволюції теорії поетики спрямовано на встановлення джерел походження й способів вияву наративності як специфічної риси поетики художнього тексту в різних історико-культурних епохах розвитку поетики як науки, так і практики. Осмислення й переосмислення сучасних праць з наратології уможливило встановлення домінантних ознак наративності та виявлення їх оприявнення у віршових творах Ліни Василівни. З’ясування репертуару семіотичних ресурсів, задіяних у творенні поетики наративу, дозволило встановити мультимодальний характер наративного конструювання художнього тексту як історії про подію. Звернення до наукового доробка з проблем лінгвопрагматики, комунікативної лінгвістики та емотіології дало змогу ідентифікувати засоби й прийоми, які впливають на читацьке сприйняття віршів, на створення емоційного резонансу між автором і читачем. Критичний аналіз наукових теорій і практик українського літературного бароко, виокремлення спектру ознак бароко і засобів втілення його змісту здійснено для підкреслення особливої ролі поетики українського бароко на формування національної специфіки поетичного мовлення Ліни Костенко. Перспективою подальших досліджень можуть слугувати прозові твори Ліни Василівни, а також сучасні українські поетичні тексти канадських митців, присвячені темі війни в Україні.

Посилання

1. Арістотель. Поетика (пер. Борис Тен). К. : Мистецтво, 1967. 134 с.
2. Базилевський В. Поезія як мислення. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературна критика ХХ ст.: У 3-х книгах / уклад. В. Яременко, Є. Федоренко. К.: Вид-во «Рось», 1994. Книга 3. С. 182–197.
3. Безугла Л. Р. До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмалінгвістики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. 2014. № 1102, Вип. 77. С. 6–10.
4. Безугла Л. Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04. Київ, 2009.
5. Бєлєхова Л. І. Поетика очуднення у ліриці Ліни Костенко: когнітивно-прагматичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. 2015. Вип. 23. С. 94–101.
6. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : монографія. Херсон: Айлант, 2002. 368 с.
7. Бєлєхова Л. І., Цапів А. О. Ліричний наратив: міф чи реальність? Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. 2021. № 2. С. 7–13. DOI: 10.32999/ksu2663-3426/2021-2-1
8. Бовсунівська Т. Когнітивна жанрологія та поетика : монографія. К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2010. 180 с.
9. Бублейник Л. В. Поетичне слово Ліни Костенко. Слово в українській поезії / Л. В. Бублейник. Луцьк, 2012. С. 200–286.
10. Воробйова О. П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2004. Вип. 635. С. 18–22.
11. Воробйова О. П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. 2012. Т. 15, № 1. С. 5–11.
12. Губарева Г. А. Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2002. 174 с.
13. Дюжева К. Поетика вираження почуттів у ліриці Ліни Костенко. Наукові записки. Серія «Філологічна». 2010. Вип. 18. С. 82–92.
14. Єфименко, В. А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : дис. … док. філол. наук: 10.02.04. Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, Київ, 2018. 472 с.
15. Клочек Г. Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» як предтеча української рецептивної поетики. Слово і час. 2007. № 4. С. 39–45.
16. Ковпік С. І. Основні складові поетики української драматургії першої половини ХІХ ст. : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. 440 с.
17. Макарук Л. Л. Типи англомовних мультимодальних інфографічних текстів на тематику COVID-19. Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. IX(76), Issue: 260. С. 41–44.
18. Маріна О. С. Контрастивні стилістичні засоби в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2004. 204 с.
19. Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір: дис. … докт. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2016. 434 с.
20. Руссова В. М. Барокові джерела української літератури ХІХ – ХХІ ст. : Монографія. Миколаїв: Вид-во Миколаївського державного університету ім. Петра Могили, 2016. 180 с.
21. Таран О. Поетика печалі в художньому світі Ліни Костенко. Українська мова і література. 2004. № 15. С. 19 –23.
22. Ушкалов Л. В. Есеї про українське бароко. К.: Факт; Наш час, 2006. 283 с.
23. Цапів А. О. Міфопоетика австралійських літературних казок крізь призму їх наративної структури: лінгвокультурологічний аспект. Science and Education a New Dimension. Philology. 2018. Issue 177. P. 63–66.
24. Цапів А. О. Методологія поетико-наратологічного аналізу казкових етнонаративів (на матеріалі австралійських художніх текстів для дітей). Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. Issue. 210. P. 63–69.
25. Цапів А. О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04. Харків, 2020. 419 с.
26. Цапів А., Ставенко О. Таксономія австралійських художніх етнонаративів для дітей у контексті поетики наративу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2023. Вип. 1. С. 90–99. DOI: 10.32999/ksu2663-3426/2023-1-13
27. Шевченко І. С. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : Монографія / Під заг. ред. Шевченко І.С. Харків: Константа, 2005.
28. Шурма С. Г. Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта) : дис... канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2008. 205 с.
29. Barthes R. Image, music, text: Essays selected and translated by Stephen Heath. Fontana Press, 1977. 220 p.
30. Bieliekhova L. I. Methodology of explicating archetypes embodied in American poetic texts. Cognition, Communication, Discourse. 2014. № 9. C. 8–32. DOI: 10.26565/2218-2926-2014-09-01
31. Booth W. The Rhetoric of fiction. (2nd ed.). Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. 572 p.
32. Fauconnier G., Turner М. Principles of conceptual integration. Discourse and Cognition: Bridging the Gap / ed. by J. R. Koenig. Stanford, 1998. P. 269–283.
33. Fludernik M. An introduction to narratology. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2002. 200 p.
34. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective / ed. Antonio Barcelona. Berlin, N.Y., 2012. P. 253–282.
35. Gavins J. Text world theory. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 208 p.
36. Genette G. Narrative discourse: an essay in method. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980. 285 p.
37. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : Chicago University Press, 1980. 242 p.
38. Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. N. Y.: Basic Books, 1999. 624 p.
39. Merilai A. Pragmapoetics as Literary Philosophy. Interlitteraria. 2007. Issue 12. P. 379–392.
40. Prince G. Narratology: The form and functioning of narrative. Mouton Publishers, 1982. 324 p.
41. Rimmon-Kenan S. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Routledge. 1983. 173 p.
42. Stanzel F. K. Narrative Situations in the Novel: Tom Jones, Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses. Indiana University Press, 1971. 186. p.
43. Stockwell P. Cognitive Poetics: An Introduction. L. & N.Y. : Routledge, 2002. 208 p.
44. Todorov T. Grammaire du Décaméron. Mouton, 1969. 100 p.
45. Tsur R. Aspects of cognitive poetics. Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis / еd. by E. Semino and J. Culpeper. Amsterdam; Philadelphia, 2002. P. 279–286.
46. Vorobyova O. The poetics of 'Reflection' in Virginia Woolf's short fiction: In search of multiple sense. In Search of (Non)Sense / ed. by Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska and Grzegorz Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 75–87.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
5-14