ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКИ, ЛЕКСИКИ ТА СИНТАКСИСУ НОВИН ПРО ПОГОДУ В БРИТАНСЬКИХ ОНЛАЙН-ГАЗЕТАХ

Ключові слова: стилістичні прийоми, медіа дискурс, погодні новини, граматичні засоби, метафора

Анотація

Дослідження присвячене вивченню та аналізу стилістичних, лексичних та синтаксичних особливостейтекстів новин про погоду в британських онлайн газетах. У статті визначено функції та особливості текстів новин про погоду. Новини про погоду займають важливе місце в медіа, оскільки безпосередньо впливаютьна повсякденне життя читачів. Однак їхня оповідь передбачає складну взаємодію стилістичних, лексичнихі синтаксичних засобів, спрямованих на інформування та залучення аудиторії. Це дослідження має на метіз’ясувати особливості мови новин про погоду в британських онлайн-газетах і визначити її релевантністьу сфері наукової комунікації.Новизна дослідження полягає в комплексному вивченні багатогранної ролі мови в новинах про погоду.Зосереджуючи увагу на стилістичних прийомах, виборі лексики та синтаксисі, дослідження має на меті з'ясувати,як ці елементи використовуються для передачі інформації про погодні новини, одночасно формуючи сприйняттячитача. Оскільки новини про погоду часто слугують мостом між науковими даними та громадськістю, розуміннятого, як лінгвістичний вибір підвищує зрозумілість, залученість та вплив, є надзвичайно важливим.Крім того, дослідження є надзвичайно актуальним у сучасну цифрову епоху, коли онлайн-газети є основнимджерелом інформації. Дослідження лінгвістичних нюансів погодних новин у цьому цифровому контексті є нелише своєчасним, але й необхідним. Результати дослідження можуть запропонувати медійникам, метеорологамі дослідникам ідеї щодо ефективнішого подання інформаціїї, що, зрештою, сприятиме кращій поінформованостіаудиторії.Таким чином, це дослідження розглядає різні стилістичні, лексичні та синтаксичні особливості, притаманнітекстам новин про погоду, та з'ясовує їхній вплив на сприйняття аудиторією. Зосереджуючись на британськихонлайн-газетах, дослідження має цінну перспективу для інших сфер наукової комунікації та лінгвістики, щоробить його важливим і своєчасним внеском в академічний дискурс.

Посилання

1. Bell A. Language and the Media. Annual Review of Applied Linguistics. 1995. Vol. 15. P. 23-41.
2. Bradford R. Stylistics. Taylor & Francis Group, 1997. 215 p.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Holyhead, 1994. 498 p.
4. Goatly, A. The Language of Metaphors. London : Routledge, 1997. 360 p.
5. Paul S. Stylistics: a resource book for students. London : Routledge, 2004. 262 p.
6. The Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/home/index.html (date of access 31.10.23)
7. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/theguardian/mainsection/uknews (date of access 31.10.23)
8. The Sun. URL: https://www.thesun.co.uk/ (date of access 31.10.23)
9. Sky News. URL: https://news.sky.com/ (date of access 31.10.23)
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
15-19