ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У АНГЛОМОВНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: військова лексика, розвиток мови, політологічний підхід, лексичний фонд, калька, абревіатура, термін, запозичення

Анотація

У цій статті проведено аналіз сучасного англомовного військового дискурсу та описано його ключові лексичні риси. За результатами огляду наукової літератури, військовий дискурс визначається як усний або письмовий комунікативний процес, що використовується для офіційного або неформального спілкування в рамках військового контексту. В поданому дискурсі зазвичай обговорюються військові операції, військові звання, зброя, тактика ведення війни, організація військових підрозділів і т. д. Проаналізовано поняття та особливості англомовного військового дискурсу, цитуючи Джона Шая та Томаса Колієра, що мова може формувати війну. Стаття присвячена основним характеристикам формування неологізмів у англомовному військовому дискурсі. Розглянуто важливості військової лексики як невід’ємної частини культурного та соціального контексту, зазначаючи її вплив на розвиток мови через військові конфлікти в історії. Також надається історичний контекст війн і звертається увага на політологічний підхід до розуміння війни як соціально-політичного явища. Дослідження враховує вплив військових конфліктів на розвиток мови та формування нових мовних одиниць, особливо через зміни в технологіях, стратегіях та військовому обладнанні. Стаття докладно розглядає поняття неологізмів, їх важливість у розвитку мови та способи їх утворення, включаючи термінологічні неологізми, акроніми, абревіатури, кальки та запозичення. Особливий акцент робиться саме на неологізмах, пов’язаних зі спеціальною термінологією в англомовному військовому дискурсі, оскільки вони відображають нові концепції і технології, характерні для військової сфери. Також, стаття висвітлює, як мовна творчість у військовому дискурсі впливає на розвиток мови та специфіку виразності в цій галузі. Тексти, присвячені військовій тематиці, відрізняються особливими лексичними особливостями, серед яких виділяються військові терміни, абревіатури, новостворені слова, що впливає на емоції читачів або слухачів. Подана робота досліджує, як військовий контекст створює нові мовні одиниці, що відображають сучасні військові технології та стратегії, і виокремлює важливість цього процесу в англомовному військовому дискурсі.

Посилання

1. Арібжанова І. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису : навч. посіб. Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2016. 159 с.
2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. 2-ге вид. Київ : Акад., 2009. 376 с.
3. Бодрійяр Ж. Фатальні стратегії. Львів : Кальварія, 2010. 192 с.
4. Бхіндер Н. Лексичні особливості сучасного англомовного військового дискурсу. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.2021. С. 52–60. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.5 (дата звернення: 19.10.2023).
5. Головко О. Лінгвальна актуалізація вимірів антропного буття (на матеріалі інновацій англійської мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 035. Херсон, 2010. 20 с.
6. Зацний Ю., Клименко О. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. 322 с.
7. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : навч. посіб. 5-те вид. Вінниця : Нова Кн., 2018. 656 с.
8. Кияк Т. Теорія та практика перекладу : підруч. для ВНЗ. Вінниця : Нова Кн., 2006. 592 с.
9. Ковальов В. П. Словотвір художніх неологізмів. Українська мова і література в школі. 1983. № 6. С. 25–29.
10. Ковальова В., Науменко Л. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів). Мовні і концептуальні картини світу. 2013. № 2. С. 180–186.
11. Медвідь О. Комп’ютерний сленг. Вісник СумДУ. 2005. С. 50–56.
12. "Орки чорнобаїли, а ЗСУ їх відбандерили": які цікаві неологізми з’явилися під час війни. URL: https://24tv.ua/education/neologizmi-viyni-yaki-slova-zyavilisyapislya-24-lyutogo-2022_n2273888 (дата звернення: 19.10.2023).
13. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми (1290 термінів і понять): підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінол. енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.
15. Щербакова О. Дискурс і текст як об’єкти лінгвістики. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. 2014.
16. Arel D., Driscoll J. Ukraine’s unnamed war: before the russian invasion of 2022. Cambridge University Press, 2023. URL: https://doi.org/10.1017/9781009052924 (дата звернення: 19.10.2023).
17. Dictionaries C. C. Collins English Dictionary and Grammar. HarperCollins Publishers Limited, 2016. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 19.10.2023).
18. Free English Online Neologisms Dictionary. URL: https://www.atsgroup.net/dictionaries/dictionaryneologisms.html (дата звернення: 19.10.2023).
19. Michaels J. The Discourse Trap and the US Military From the War on Terror to the Surge : Електрон. кн. 2013. URL: https://www.google.com.ua/books/edition/The_Discourse_Trap_and_the_US_Military/g-VcQsxw4fIC?hl=uk&gbpv=1&dq=terminology+in+the+military+discourse&printsec=frontcover (дата звернення: 19.10.2023).
20. Neologismenwörterbuch. URL: https://www.owid.de/service%20/stichwortlisten/neo_neuste (дата звернення: 19.10.2023).
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
26-31