СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

  • Н.В. Кожемяченко
Ключові слова: вербальний знак, мікротекст, невербальний знак, перекладацька стратегія, полікодовий текст, соціальна реклама

Анотація

У статті досліджені особливості соціальної реклами в аспекті англо-українського перекладу, зважаючи на полікодовий характер текстової форми та її прагматичної настанови. Аналіз текстів соціальної реклами дозволив виокремити когерентну цілісність вербальних і невербальних смислових кодів. Було також виділено базові перекладацькі
стратегії, які вбачаються продуктивними для текстів подібного типу.

Посилання

1. Добровольська Д. Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською й російською мовами: дис. на здобуття наук. ступ. к. філол. н.: спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Одеса, 2017. 226 с.
2. Доронина М. Социальная реклама как феномен культурной коммуникации: дис. к. социол. н.: специальность 22.00.06 – социология культуры, духовной жизни.
М., 2012. 198 с.
3. Макєдонова О. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу: автореферат дис. на здобуття наукового
ступеня к. філол. н.: спеціальність 10.02.04 – германські мови. Запоріжжя, 2017. 19 с.
4. Федотова Л. Рекламная коммуникация в социальном пространстве. Вестник МГУ. Серия 18: Социология и политология. М., 1999. № 3. С. 180–188.
5. Чернявская В. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. Учебное пособие. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 248 с.
6. Lannon J. How Public Advertising Works. Washington: World Advertising Research Center, 2008. 526 p.
7. Schuman D. Social Advertising and the World Wide Web. N.Y.: Psychologu Press, 2013. 328 p.
8. Snell-Hornby М. (Hrsg.) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1998. S. 238–242.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
97-102